วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร?

....คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนแบบผสมผสาน...
...1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
...2. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะของผู้เรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
...3. เพื่อความสะดวกในการติดตามประเมินผลซึ่งผู้สอนสามารถทำได้ตลอดเวลา
...4. เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในงานการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
...5. เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถและความคิดเห็นต่อที่สาธารณะ
...6. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
...7. เพื่อนำเสนอแนวการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นได้สูง
...8. เพื่อส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    นาย อุบล นวลพลอย
ที่อยู่ 21/21 ซอยบางประจัน ต.แม่กลอง  อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม
Tel : 0813636026
การศึกษา  อ.บ , อ.ม
E-mail   : kongub@hotmail.com
ที่ทำงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนถาวรานุกูล  จังหวัด สมุทรสงคราม
                 เลขที่ 34/9 ต.แม่กลอง  อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034711238
                 Email : http://thawaraweb.co.cc/